Jadmin
Over Jadmin

Een allround administratiekantoor voor mkb’ers en kleine bedrijven . Wij hebben momenteel  kantoren in Venlo, Sittard en Roermond. Hierdoor zijn wij al snel uw lokale boekhouder waarbij u even op de koffie kunt komen. U kunt namelijk bij ons terecht voor elk financieel akkefietje of elke vraag over uw boekhouding.

Volg ons op social media
Start nieuwe Loonkostenvoordelen (LKV’s)

Start nieuwe Loonkostenvoordelen (LKV’s)

U bent ondernemer en u wilt vanaf 1 januari 2018 mensen aannemen die een uitkering ontvangen. Of u wilt een al bij u in dienst zijnde werknemer na 2 jaar ziekte in een passende functie laten werken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor deze werknemers vanaf volgend jaar subsidies krijgen, de loonkostenvoordelen (LKV’s). Hierna leest u voor wie, hoe en hoeveel LKV’s u dat kan opleveren.

Voor welke werknemers?

Er zijn vanaf 1 januari 2018 vier groepen LKV’s, namelijk voor: 1. een werknemer van 56 jaar of ouder; 2. een arbeidsgehandicapte werknemer; 3. iemand uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden; en 4. het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer met een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. Bij de groepen 1, 2, en 3 gaat het om werknemers die u in dienst wilt nemen en bij groep 4 gaat om iemand die al bij u werkte en die na 2 jaar ziekte bij u weer (helemaal of deels) aan het werk is gegaan

Wat gebeurt er met de premiekortingen voor deze werknemers

Past u in 2017 voor de hiervoor genoemde werknemers premiekortingen toe? Deze premiekortingen vervallen per 1 januari 2018 als u niet tijdig de juiste acties onderneemt. Is de maximale duur van die premiekortingen op 1 januari 2018 nog niet verstreken, dan kunt u het resterende bedrag van de premiekortingen als achteraf uit te betalen LKV’s (blijven) benutten

Maak nu een afspraak of bel: 077 75 04 592

Stap nu over naar een boekhoudkantoor dat met u meedenkt

De hoogte en duur van de tegemoetkoming

De hoogte van de LKV’s bij werknemers uit de groepen 1, 2 en 4 bedraagt € 3,05 per verloond uur tot maximaal € 6.000 per jaar per werknemer, gedurende maximaal 3 jaren bij de groepen 1 en 2 en gedurende maximaal 1 jaar bij groep 4. Heeft u voor deze werknemers nu premiekortingen, dan bedragen die in 2017 maximaal € 7.000 per jaar. Vanaf 1 januari 2018 worden deze gen omgezet in LKV’s tot een maximum van € 6.000 per jaar per werknemer. Bij groep 3 is de hoogte van het LKV € 1,01 per verloond uur tot maximaal € 2.000 per jaar per werknemer gedurende maximaal 3 jaren. De premiekorting voor deze groep over 2017 van maximaal € 2.000 per jaar wordt omgezet in LKV’s tot een maximum van € 2.000.

Wat moet u doen om LKV’s te krijgen?

Vanaf 1 januari 2018 snel en tijdig de juiste acties ondernemen. De werknemer moet zijn geregistreerd in het doelgroepregister van het UWV. Daartoe moet de werknemer (of u met een door de werknemer verleende machtiging) een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV binnen 3 maanden na de datum van indiensttreding of de werkhervatting na 2 jaren ziekte. Heeft u die verklaring van het UWV, dan moet u vervolgens de juiste gegevens van de werknemer over het dienstverband en de doelgroepverklaring zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk in januari 2019 – aan uw salarisadministrateur verstrekken. Hij/zij kan dan over elk loontijdvak tijdig het juiste LKV aanvragen via het indienen van loonaangiften of correcties op al ingediende loonaangiften. Op het doen van een onjuiste aanvraag of het verstrekken van onjuiste gegevens staat een boete van € 1.319 per verzuim.

belasting adviseurs venlo roermond sittard

Wat moet u doen als u nu premiekortingen toepast?

Bestaat het dienstverband met uw werknemer op 1 januari 2018 nog en is de maximale duur van de premiekorting(en) nog niet verstreken? Of heeft u eind 2017 iemand in dienst genomen, voor wie recht op premiekorting bestaat maar die korting is nog niet toegepast? In dat geval moet u enkele acties (laten) uitvoeren in uw salarisadministratie om te zorgen dat de premiekortingen voor de resterende duur worden omgezet in de LKV’s. Die acties zijn o.a. het juist en tijdig verwerken van de premiekortingen in de laatste loonaangifte 2017 en van de LKV’s in de loonaangiften van 2018, het controleren van wijzigingen in uw bedrijf, zoals het controleren van de arbeidscontracten van de betreffende werknemer(s).

Tijdig correctieberichten indienen Er is in een aanvullend besluit voorgesteld dat u voor behoud van de resterende duur van premiekortingen 2017 in de vorm van loonkostenvoordelen 2018 tot 1 mei 2018 de tijd krijgt om correctieberichten op de loonaangiften in te dienen. Dit is een verkorting van de eerder gestelde termijn tot 1 mei 2019. Wel heeft de minister van SZW eind oktober 2017 voorgesteld om vanwege uitvoeringstechnische redenen de termijn van 1 mei 2018 met uiterlijk twee maanden te verlengen. Ook krijgt u – anders dan in het systeem van loonkostenvoordelen – geen overzicht van de lopende premiekortingen 2017. Redenen genoeg om tijdig de juiste acties te ondernemen.


Vragen? Laat ons u terug bellen!